Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Endringer i organiseringen av den sentrale helseforvaltningen

Regjeringen gjennomfører endringer i organisering, roller og ansvar i den sentrale helseforvaltningen. Det tas sikte på at endringene settes i verk 1. januar 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet har foretatt en gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen og vurdert behov for justeringer i dagens organisering.

Regjeringens beslutning innebærer store endringer for flere av organisasjonene i den sentrale helseforvaltningen, inkludert Direktoratet for e-helse.

Formålet med endringene er effektiv ressursbruk, avklarte roller og ansvar mellom etatene, samt en mer hensiktsmessig og samordnet etatsstyring fra departementets side. I tillegg skal endringene bidra til bedre støtte til kommunene, bedre tilrettelegging for digitalisering og styrket helseberedskap.

Organisatoriske tiltak er nærmere beskrevet i revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Myndighetsoppgavene innen digitaliseringsområdet skal styrkes og kobles tettere til tjenesteutviklingen. Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet slås derfor sammen.

Helseregisterområdet inkl. Helsedataservice i Direktoratet for e-helse flyttes til Folkehelseinstituttet og samles med instituttets egne registre.

– Dette er regjeringens beslutning, som vi selvfølgelig forholder oss til og vil følge opp, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Hornnes er overrasket over at det var dette som ble konklusjonen.

Mariann Hornnes.jpg
Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet i e-helse.

–  Resultatet ble ikke som vi ønsket, så ærlig må jeg være i dag. Vårt innspill til prosjektet som kartla roller og ansvar var at det fortsatt er behov for et direktorat som har sin hele og fulle oppmerksomhet rettet mot digitalisering, for å oppnå helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.

Nå vil direktoratet bruke litt tid på å sette seg inn i hva regjeringsbeslutningen innebærer på kort og lang sikt.

– I direktoratet har vi dyktige ansatte med fagkompetanse som er svært viktig for digitaliseringen av Helse-Norge. Denne verdifulle kompetansen skal vi fortsette å bruke for å skape et enklere Helse-Norge, understreker Hornnes.

Les mer i pressemelding på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.