Hopp til hovedinnhold

Direktoratet for e-helse blir en del av Helsedirektoratet

Fra 01.01.2024 er vi en del av Helsedirektoratet. Frem til juni vil vi jobbe med å overføre innholdet på denne siden til helsedirektoratet.no. Les mer om sammenslåingen her.

Publikasjoner

Tema
Nasjonal e-helseportefølje mai 2021
Plan for internasjonale standarder 2021-2024
Utviklingstrekk 2021
Nasjonal e-helseportefølje Februar 2021
Nasjonal e-helsemonitor: Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019
Forvaltningsmodell for normerende produkter fra Direktoratet for e-helse
Veikart for nasjonale e-helseløsninger
Finansieringsmodell for Helseanalyseplattformen og Helsedataservice
Rapport: Digital hjemmeoppfølging
Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - vurdering av behov og innretning
Pasientens legemiddelliste: Orientering om status og veien fremover
Redegjørelse for bruk av konsulenttjenester i Direktoratet for e-helse
Helsepersonellundersøkelse om e-helse
Veien videre for velferdsteknologisk knutepunkt
Rapport: Utviklingstrekk 2020
Sentralt styringsdokument Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning
Nasjonal e-helseportefølje januar 2020
Årsrapport 2019 Direktoratet for e-helse
Utredning om bruk av kunstig intelligens i helsesektoren
A brief overview of health IT collaboration and interoperability in five countries in 2018
Revisjonsrapport Dokumentkontroll av opphold gruppert til DRG475A Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte (PDF)
Triageringsverktøy - innretning på utprøvning av triageringsverktøy for e-konsultasjon hos fastlege
Informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten 2019
Felles språk i helse- og omsorgssektoren Målbilde versjon 1.0
Helsedataprogrammets innbyggerundersøkelse 2019
Ressursbruk på IKT i helse-og omsorgstjenesten i 2018
Overordnet risiko- og sårbarhetsvurdering for IKT i helse- og omsorgssektoren
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2021
Utviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevante for e-helse
Ny e-helseorganisering - tydeliggjøring av myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse
Modell for kravstilling, veiledning, tilrettelegging og godkjenning innen helseteknologi
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2018
Nasjonal e-helseportefølje august 2023
Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten
Målbilde for digitalisering i helse- og omsorgssektoren
Felles prioritering av helseregisterløsninger
Digital sikkerhet - anbefaling prioriterte tiltak
Nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren
Nasjonal e-helseportefølje mai 2023
Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av Helseanalyseplattformen
Plan for digitalisering på legemiddelområdet
Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022
Utviklingstrekk 2023
Finansiering av framtidige fellestjenester for helseregistre
Helsepersonellundersøkelsen om e-helse
Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt
Innbyggerundersøkelsen om e-helse
Beslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandør
Elektronisk helsekort for gravide
Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (Én innbygger – én journal)
Kartlegging av elektroniske pasientjournalsystemer og deres støtte for nasjonale e-helseløsninger
Terminologi for sykepleiepraksis
Rapport Automatisert innrapportering og datafangst til helseregistre 2022
Internasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller
Kunnskapsoppsummering: Bruk og nytte av e-helseløsninger
Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen
Nasjonal e-helseportefølje februar 2023
Utviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse
Utforming av en helseteknologiordning
Standardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistre
Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2017
Tilgang til data til kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten
Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journal
Nasjonal e-helseportefølje november 2022
Underveisrapport for Helseanalyseplattformen
Utredning om adressering av elektroniske meldinger
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området - Tillegg til hovedrapport
Samarbeidsmodell for internasjonale standarder
Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgstjenesten
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 22.3
Oversikt og dokumentasjon over fellestjenester
Om ICD-10 og ICD-11 - Forarbeid til utredning
IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren
Nasjonal e-helseportefølje september 2022
Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 22.02
Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet
Nasjonal e-helseportefølje mai 2022
Komparativ analyse av de regionale helseforetakene på IKT-området
E-helsetrender: Utviklingstrekk 2022
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022
Nasjonal handlingsplan for e-helse 2017-2022
Sentralt styringsdokument: Steg 2 for digital samhandling
Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022 (oppdatert 2019)
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2020
Plan for e-helse 2019-2022
Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk
Kunnskapsgrunnlag: Situasjons- og behovsbeskrivelse for kodeverk og terminologi innen laboratorieområdet
Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten
Behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten
Nasjonal e-helseportefølje februar 2022
Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021 - 2026 versjon 21.1
Vurdering av internasjonale standarder
ICPC 2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten
Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet. Anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften
Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre
Nasjonal e-helseportefølje november 2021
Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2017